عملگر های ریاضی (Arithmetic) در PHP

عملگر های ریاضی (Arithmetic) در PHP

عملگر های ریاضی PHP – با استفاده از عملگر های Arithmetic می توانیم عملیات های ریاضی را در هر زبان برنامه نویسی از جمله PHP انجام دهیم .

در این آموزش 7 عملیات ریاضی و مرتبط با آن را انجام می دهیم . که شامل :

1- Negation ( حاصل عددی ضربدر -1 )
2- Addition ( جمع اعداد )
3- Subtraction ( تفریق اعداد )
4- Multiplication ( ضرب اعداد )
5- Division ( تقسیم اعداد )
6- Modulo ( باقی مانده اعداد )
7- Exponentiation ( توان اعداد )

2 متغیر با نام های a و b داریم :

$a = 2;
$b = 3;


Negation اعداد با PHP

echo -$a; // -2

همچنین اگر داشته باشیم :

$c = -3;
echo -$c; // 3


Addition اعداد با PHP

echo $a + $b; // 5


Subtraction اعداد با PHP

echo $b - $a; // 1


Multiplication اعداد با PHP

echo $a * $b; // 6


Division اعداد با PHP

echo $b / $a;  // 1.5

در صورتی که بخواهیم تقسیم اعداد به صورت عدد صحیح صورت گیرد می توانیم از ازتابع intdiv استفاده کنیم .

echo intdiv($b, $a); // 1


Modulo اعداد با PHP

echo $b % $a; // 1

اگر به جای کد بالا موقعیت a و b تغییر کند ( یعنی باقی مانده عددی کوچک بر عدد بزرگ ) فقط خروجی عدد ( خود عدد کوچک یعنی a خواهد بود ) . مثل :

 echo $a % $b; // 2

و در صورتی که بخواهیم خروجی دقیق اعشاری مثل کد پایین داشته باشیم می توانیم ازتابع fmod استفاده کنیم :

fmod(40.1, 2); // 0.1


Exponentiation اعداد با PHP

echo $a ** $b; // 8 → (2 * 2 * 2)

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us