آموزش حلقه For در PHP

آموزش حلقه For در PHP

آموزش حلقه For در PHP – حلقه ها نقش مهمی در statement ها دارند به طوری که اندازه if / else در هر زبان برنامه نویسی ضروری می باشند .


می خواهیم با حلقه for تمامی اعضای آرایه را نمایش دهیم آن هم به روش های مختلف که باعث می شود حق انتخاب های مختلفی در انتخاب یکی از آن ها داشته باشیم .

نمایش اعضای آرایه به 4 روش در For

در صورتی که یک دستور برای اجرا در حلقه دارید می توانید از {} استفاده نکنید .

روش اول

<?php

$cars = array("M3", "Supra", "Mustang");

$i = 0;
for (; $i <count($cars); $i++)
echo "{$cars[$i]}<br>";
/*
M3
Supra
Mustang
*/

?>


دستور break باعث بیرون آمدن از شرط هایی مثل switch و همچنین از هر نوع حلقه ای بیرون می آید .

روش دوم

<?php
 
$cars = array("M3", "Supra", "Mustang");
 
$i = 0;
for (;; $i++) {
 
  if ($i < count($cars) === false) {
    break;
  }
 
  echo "{$cars[$i]}<br>";
}
 
?>


روش سوم

<?php

$cars = array("M3", "Supra", "Mustang");

$i = 0;
for (;;) {
 
if($i<count($cars) === false)break;

echo "{$cars[$i]}<br>";
 
$i++;
}

/*
M3
Supra
Mustang
*/

?>


روش چهارم

دقت داشته باشید که نمی توانیم از دستور echo برای نمایش استفاده کنیم این در حالی است که آزادیم تا از دستوراتی مثل print , var_export , var_dump استفاده کنیم .

<?php

$cars = array("M3", "Supra", "Mustang");

# to display cannot use echo
for($i=0;$i<count($cars); print("{$cars[$i]}<br>"),$i++);

/*
M3
Supra
Mustang
*/
?>


جدول ضرب با حلقه for

دستور continue باعث می شود که از دور فعلی بگذرد و از اجرای آن در حلقه چشم پوشی کند .

در کد پایین continue 2 یعنی دومین حلقه از موقعیت همین دستور ، که باعث می شود حلقه مادر از دور فعلی چشم پوشی کند . همچنین break 2 که کلا از دستور خارج می شود .

<?php
for($i=1;$i<=10;$i++){
 
  for($j=1;$j<=10;$j++){
 
    if($i===5)
      continue 2;
 
    if($i===8)
      break 2;
 
    echo $i * $j . " ";
 
  }
 
  echo "<br>";
 
}
 
/*
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 
*/

?>


آموزش حلقه For در PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us