آموزش حلقه Foreach در PHP

آموزش حلقه Foreach در PHP

آموزش حلقه Foreach در PHP – این حلقه نسبت به دیگر حلقه از syntax آسان تری برخوردار است به طوری که اگر بخواهید تمامی اعضای آرایه را نمایش دهید خیلی آسان و سریع انجام می شود .


مورد جالبی که در مورد این نوع حلقه وجود دارد که می توانید حتی از array key ها هم در حلقه استفاده کنید .

ابتدا آرایه را تعریف می کنیم :

$bikes = array("rapid" => "H2R", "power" => "hayabusa", "street" => "GSX-S1000");

چرخش در اعضای آرایه بدون کلید آرایه

متغیری که پس از as می آید (bike$) در هر چرخش مقدار جدیدی پیدا می کند که مقدار تک تک اعضای آرایه است

foreach ($bikes as $bike)
    echo "{$bike} <br>";

/*
H2R
hayabusa
GSX-S1000
*/


چرخش در اعضای آرایه به همراه کلید آرایه

foreach ($bikes as $bike_key => $bike_val) 
    echo "{$bike_key} : {$bike_val} <br>";

/*
rapid : H2R
power : hayabusa
street : GSX-S1000
*/

آموزش حلقه Foreach در PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us