آموزش ساخت نمودار و چارت در PHP

آموزش ساخت نمودار و چارت در PHP

آموزش ساخت نمودار و چارت در PHP – در این مقاله می خواهیم با استفاده از chart.js نموداری از طریق PHP رسم کنیم . داده های اصلی در سمت سرور پردازش شده و به front-end داده می شود .


قبل از هرکاری نیاز است که کتابخانه chart.js را از اینجا دریافت کنید .

در نظر داشته باشید که تمامی فعالیت های زیر را در فایلی php انجام دهید مثل index.php

پس از دریافت آن را قبل از بسته تگ body ضمیمه کنید مثل :

<script src="lib/chart.min.js"></script>


تنظیم canvas برای chart.js

این کتابخانه نیازمند المنت canvas می باشد تا بتواند نمودار ها را نمایش دهد . برای این کار تگ زیر را در body صفحه index.php اضافه کنید .

<div id="wrapper-chart">
  <canvas id="chrt"></canvas>
</div>


برای اینکه نمودار کل صفحه را پر کند استایل زیر را قبل از بسته شدن head اضافه کنید :پردازش داده های اصلی برای نمایش نمودار در PHP

کد PHP زیر را قبل از المنت های canvas اضافه کنید :

<?php 

  $data = [];
  $limit = 6;

  for($i=0;$i<$limit;$i++){
    $current_list = [];

    $numberLoop = $i + 1;

    $current_list['label'] = "chart {$numberLoop}";
    $current_list['value'] = rand(20 , 361);

    $color = rand(0 , 255) . "," . rand(0 , 255) . "," . rand(0 , 255);
    $color = "rgba(" . $color . ", X)";

    $bg_color = str_replace("X", "0.2", $color);
    $border_color = str_replace("X", "1", $color);

    $current_list['color'] = [$bg_color,$border_color];

    $data[$i] = $current_list;
  }

  $json_data = json_encode($data);

  ?>

دقت داشته باشید که که لاین 12 برای مقدار داده نمودار و لاین 14 برای رنگ نمودار است که به صورت تصادفی عدد را بدست می آورد در صورت تمایل می توانید مقدار ثابتی برای آن در نظر بگیرید .


همچنین لاین 4 برای تعداد نمودار برای نمایش است .

نمایش نهایی نمودار با کدهای Js

حال کد زیر را به بعد از تگ script که برای chart.js ضمیمه کرده بودید اضافه کنید .

<script>
<?php echo "const json_args = '{$json_data}';" ?>
const chartArgs = JSON.parse(json_args);
</script>
<script>
if (typeof chartArgs != "undefined" && chartArgs[0]) {
  var ctx = document.getElementById('chrt');

  cleanChartArgs = {
    labels: [],
    value: [],
    bgColor: [],
    borderColor: []
  };


  for (let i = 0; i < chartArgs.length; i++) {
    const currentIndex = chartArgs[i];

    cleanChartArgs.labels.push(currentIndex.label);
    cleanChartArgs.value.push(currentIndex.value);
    cleanChartArgs.bgColor.push(currentIndex.color[0]);
    cleanChartArgs.borderColor.push(currentIndex.color[1]);

  }

  if (ctx) {

    var myChart = new Chart(ctx, {
      type: 'bar',
      data: {
        labels: cleanChartArgs.labels,
        datasets: [{
          label: ['full data'],
          data: cleanChartArgs.value,
          backgroundColor: cleanChartArgs.bgColor,
          borderColor: cleanChartArgs.borderColor,
          borderWidth: 1
        }]
      },
      options: {
        scales: {
          yAxes: [{
            ticks: {
              beginAtZero: true
            }
          }]
        }
      }
    });
  }
}
</script>

در نظر داشته باشید که chart.js دارای شکل های مختلف نموداری و همچنین تنظیمات مختلفی دارد ، در این آموزش فقط یک نمونه از آن استفاده شده


دموی نهایی نمودار با کمک PHP

آموزش ساخت نمودار در PHP

دانلود پروژه آموزش ساخت نمودار

ارسال نظر