سورس کد آزمون آنلاین PHP و javascript

سورس کد آزمون آنلاین PHP و javascript

سورس کد آزمون آنلاین PHP و javascript – در این آموزش پایه و اساس یک آزمون گیر آنلاین را با کمک php و javascript یاد خواهید گرفت . online quiz

این آزمون گیر شامل 3 فایل :
1- index.php که شامل فرم ، کد های js به صورت Inline است که فرم را کنترل می کند
2- quiz-data.json که به جای پایگاه داده استفاده می شود برای راحتی کار اما شدیدا توصیه میشود از پایگاه داده برای پروژه واقعی استفاده شود .
3- quiz-response.php به درخواست های ajax که از سمت index.php ارسال می شود پاسخ می دهد .


فایل index.php آزمون گیر آنلاین

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa-IR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>RapidCode.IR - آزمون گیر آنلاین</title>
  <style>
  body {
    text-align: center;
    overflow-x: hidden;
  }

  #introduce {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 5px 10px;
    background-color: #4CAF50;
    text-align: center;
    font-size: 25px;
    margin-bottom: 45px;
  }

  .container{
    width: 60%;
    margin: 0 20%;
    text-align: center;
  }

  .container table{
    display: inline-block;
    margin-bottom: 20px;
  }

  .container table td{
    text-align: right;
  }

  #submit {
  font-weight: bold;
  border: none;
  outline: none;
  padding: 5px 35px;
  background: lime;
  font-size: large;
  }

  .modal-user{
  position: absolute;
  width: 50%;
  left: 25%;
  background-color: #ccc;
  color: white;
  border: 3px solid black;
  border-radius: 4px;
  padding: 80px 0;
  top: -400px;
  transition: 0.3s all;
  z-index: 5;
  }

  .modal-user.active{
    top: 0;
  }

  .modal-user h1{
    font-size: 45px;
  }

  .modal-user#correct{
    background-color: #4CAF50
  }

  .modal-user#wrong{
    background-color: red;
  }

  #user-overview{
    font-size: 25px;
  }
  </style>
</head>

<body>
  <a id="introduce" target="_blank" href="https://rapidcode.ir">رپید کد - کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

  <div class="container">

  <section class="modal-user" id="">
    <h1></h1>
  </section>

  <div id="user-overview"></div>
  
  <form method="POST" id="form-quiz">
    <p class="score"><span>امتیاز : </span><span id="value">0</span></p>
    <p class="quiz-of"><span>سوال </span><span id="part">x</span><span> از </span><span id="all">x</span></p>

    <div class="question">
    <h3>x</h3>
    </div>
  
    <table>
    <tbody>
      <tr>
        <td></td>
        <td><input id="q1" class="quiz-ans-list" type="radio" name="answer-quiz" value="x"></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>x</td>
        <td><input id="q2" class="quiz-ans-list" type="radio" name="answer-quiz" value="x"></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>x</td>
        <td><input id="q3" class="quiz-ans-list" type="radio" name="answer-quiz" value="x"></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>x</td>
        <td><input id="q4" class="quiz-ans-list" type="radio" name="answer-quiz" value="x"></td>
      </tr>
    </tbody>
    </table>

    <br>
    <input type="button" id="submit" name="submit" value="ثبت">
    <input type="hidden" id="qid" value="x">
  </form>


  </div>


  <script>

(function(){

  const submitDOM = document.getElementById("submit");
  const userScoreDOM = document.querySelector(".score #value");
  const userModalDOM = document.querySelector(".modal-user");
  const formQuizDOM = document.getElementById("form-quiz");
  const userModalHeadDOM = userModalDOM.children[0];
  let userScore = 0;

  userScoreDOM.textContent = userScore;
  submitDOM.addEventListener("click" , submit_handler);

  function submit_handler(){
    changeDOMState(true);
    const quizAnswerList = document.getElementsByClassName("quiz-ans-list");
    const qid = document.getElementById('qid');
    let checked = false;
    for(var element of quizAnswerList){
      if(element.checked){
        checked = true;
        postData({qid : qid.value , ans : true} , {userAnswer : element.value});
      }
    }
    if(!checked){
      changeDOMState(false);
      alert("لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید");
    }
      

  }

  function changeDOMState(lock = true){
    
    if(lock){
      submitDOM.setAttribute("disabled" , "disabled");
      formQuizDOM.style.opacity = 0.2;
    }else{
      submitDOM.removeAttribute("disabled");
      formQuizDOM.style.opacity = 1;
    }
  }

  function resetUserModal(){
    userModalDOM.classList.remove("active");
    userModalDOM.id = "x";
  }

  function userOverviewHandler(overview){
    resetUserModal();
    document.getElementById("form-quiz").remove();

    document.getElementById("user-overview").innerHTML = `<span>تعداد پاسخ صحیح : ${userScore}</span><br><span>تعداد پاسخ غلط : ${overview.wrongAnswer}</span><br><span>تعداد کل سوالات : ${overview.total}</span><br><a onclick="location.reload()" href="#">آزمون مجدد</a>`;

  }

  function quiz_answer_handler(quizObject , option){
    
    const isCorrect = quizObject.key === option.userAnswer ? true : false;
    
    if(isCorrect){ 
      userScore++;
      userModalDOM.id = "correct";
      userModalHeadDOM.textContent = "درست (;";
    }else{
      userModalDOM.id = "wrong";
      userModalHeadDOM.textContent = "نادرست ):";
    }

    userModalDOM.classList.toggle("active");
    userScoreDOM.textContent = userScore;

    setTimeout(changeDOMState , 2500 , false);

    if(parseInt(option.qid) < parseInt(quizObject.total))
      setTimeout(postData , 2000 , {qid : (parseInt(option.qid) + 1)});
    else{
      const wrongAnswer = parseInt(quizObject.total) - parseInt(userScore);
      setTimeout(userOverviewHandler , 2000 , {total : quizObject.total , wrongAnswer : wrongAnswer});
    }
  }

  function quiz_question_handler(quizObject){
    // id , question , question-list[] , total
    const qid = document.querySelector("#qid");
    const question = document.querySelector(".question h3");
    const questionAnswerList = document.querySelectorAll(".quiz-ans-list");
    
    const quizPart = document.querySelector(".quiz-of #part");
    const quizTotal = document.querySelector(".quiz-of #all");


    qid.value = quizObject.id;
    question.textContent = quizObject.question;
    quizPart.textContent = quizObject.id;
    quizTotal.textContent = quizObject.total;

    

    let counter = 0;
    for(const quizQ of quizObject['question-list']){
      const currentElement = questionAnswerList[counter];
      currentElement.value = quizQ;
      currentElement.checked = false;
      currentElement.parentElement.previousElementSibling.textContent = quizQ;
      counter++;
    }
    
  }

  function postData(formDataArgs , option = {}) {

    resetUserModal();

    const quizUrl = location.href + "/quiz-response.php";
    const frmData = new FormData();

    for (const frmKey in formDataArgs) {
       frmData.append(frmKey , formDataArgs[frmKey]);
    }

    const xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("post", quizUrl);
    xhr.responseType = "json";

    xhr.onreadystatechange = function () {
    if (this.status === 200 && this.readyState === XMLHttpRequest.DONE){
      var responseData = this.response;
      if(responseData.msg)
       throw new Error("somthing went Wrong ):");

      
      if(formDataArgs.ans !== undefined){
        option.qid = formDataArgs.qid;
        quiz_answer_handler(responseData , option);
      }else
        quiz_question_handler(responseData);
      
    }}

    xhr.send(frmData);

  }

  postData({qid : 1});
    
})();

  </script>

</body>
</html>


فایل quiz-data.json

این فایل که شامل اطلاعات آزمون و جواب آن است :

[
  {
    "id": 1,
    "question": "کدام یک از حیوانات زیر سریع ترین دوندگی را دارد ؟",
    "question-list": ["پلنگ", "یوزپلنگ", "خرگوش", "بوفالو"],
    "key": "یوزپلنگ"
  },
  {
    "id": 2,
    "question": "تحمل کدام حیوان در برابر بی آبی بیشتر است ؟",
    "question-list": ["موش صحرایی", "شتر", "سوسمار", "شاهین"],
    "key": "موش صحرایی"
  },
  {
    "id": 3,
    "question": "کدام یک از ماشین های زیر بیشترین شتاب را دارد ؟",
    "question-list": ["زانتیا", "تویوتا کمری", "405", "207"],
    "key": "زانتیا"
  },
  {
    "id": 4,
    "question": "کدام یک از موتور های زیر بیشترین شتاب را دارد ؟",
    "question-list": ["H2R", "Yamaha YZF-R1", "GSX-S1000", "Hayabusa"],
    "key": "H2R"
  }
]


فایل quiz-response.php

این فایل یکی از مهم ترین بخش های آزمون گیر را فراهم می کند بر اساس آیدی آزمون اطلاعات می دهد البته خروجی آن JSON .

header("Content-Type: application/json");
 
$quiz_id = $_POST['qid'] ?? false;
$quiz_id = intval($quiz_id);
 
if(!$quiz_id) die('{"msg" : "quiz id invalid"}');
 
$quiz_content = file_get_contents("quiz-data.json");
$quiz_content = json_decode($quiz_content , true);
$is_quiz_id_exist = isset($quiz_content[$quiz_id-1]);
 
if(!$is_quiz_id_exist) die('{"msg" : "quiz id does not found"}');
 
$current_quiz = $quiz_content[$quiz_id-1];
 
$quiz_key = !empty($_POST['ans']) && $_POST['ans'] === "true" ? true : false;
 
if($quiz_key){
  $quiz_to_show = ["key" => $current_quiz['key']];
  helper_encode_array_json_print_out($quiz_to_show);
}else{
  unset($current_quiz['key']);
  helper_encode_array_json_print_out($current_quiz);
}
 
function helper_encode_array_json_print_out($arr){
  $arr["total"] = count($GLOBALS['quiz_content']);
  $quiz_to_show = json_encode($arr);
  echo $quiz_to_show;
}

از خط 18 تا 24 : در صورتی که علاوه بر ورودی qid ، ورودی ans هم داده شده تنها جواب پرسش به همراه تعداد کل پرسش ها برگردانده میشود ،

در غیر اینصورت صورت سوال به همراه 4 جواب احتمالی ، تعداد کل سوالات برگردانده می شود .

دموی سورس کد آزمون آنلاین PHP و javascript

سورس کد آزمون آنلاین PHP و javascript
آزمون آنلاین PHP و javascript


دانلود پروژه آزمون گیر آنلاین با PHP و javascript

در صورتی که میخواهید یک آزمون آنلاین به همراه زمان و امتیاز با جاوا اسکریپت داشته باشید می توانید از این آموزش استفاده کنید .

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

 1. محدثه
  محدثه

  سلام کد ها رو در چه برنامه ای پیاده سازی کنیم

  22 خرداد 1402 | 01:22:51
 • حسین باقری
  حسین باقری

  درود ، باید wamp رو نصب کنید و سورس رو در مسیر www کپی کنید حالا وارد آدرس http://localhost/online-quiz-in-php-js در مرورگر خود بشید و پروژه رو مشاهده کنید .

  22 خرداد 1402 | 12:59:35
 • حسن
  حسن

  سلام با این روش چطور باید جواب های سوالات سامانه سمیاد (دانشگاه فنی و حرفه ای) را بفهمم؟؟؟

  18 دی 1400 | 23:15:22
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود یک سورس آزمون گیر هست که باید داخل فایل json سوالات و جواب رو خودتون وارد کنید .

   19 دی 1400 | 11:46:12
   • حسن
    حسن

    میشه یکم شفاف تر توضیح بدین.

    21 دی 1400 | 21:22:26
    • حسین باقری
     حسین باقری

     دوست عزیز این برنامه خودش یک آزمون گیر هست که به زبان PHP و javascript نوشته شده و واسه گرفتن آزمون آنلاین ساخته شده

     21 دی 1400 | 22:10:09
 • مجید آزاد
  مجید آزاد

  سلام.اگر بخواهیم نتایج آزمون در دیتابیس ذخیره شود برای هر کاربر چطور انجام میشه؟

  04 آبان 1400 | 21:09:29
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود کافیه که برای شناسایی ابتدا زمان آزمون رو به صورت timestamp یک شناسه یونیک در بیارید و سپس امتیازش رو در سمت سرور جهت جلوگیری از تقلب ذخیره کنید .

   04 آبان 1400 | 21:18:54
 • مهدی
  مهدی

  سلام کدی که داتلود کردم خراب بود لطفا بررسی کنید سوالات نمایش داده نمیشن

  30 مهر 1400 | 16:51:09
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، ممنون بابت اطلاع تون برنامه بروزرسانی شد .

   30 مهر 1400 | 21:55:30
   • مهدی
    مهدی

    متشکرم

    21 آبان 1400 | 09:37:25
  contact us