تشخیص تفاوت محتوا ( تغییرات ) نوشته با کتابخانه JsDiff

تشخیص تفاوت محتوا ( تغییرات ) نوشته با کتابخانه JsDiff

تشخیص تفاوت محتوا ( تغییرات ) نوشته – با کمک کتابخانه JsDiff این امکان را خواهیم داشته که تغییرات 2 نوشته را تشخیص دهیم که شامل

بخش های اضافه شده ، پاک شده ، و بدون تغییر است و می توانیم با رنگ های مورد نظر مان نمایش دهیم .


برای شروع کار ابتدا کتابخانه jsdiff را اضافه کنید .

<script src="lib/diff.min.js"></script>


اکنون یک تگ با آیدی display اضافه کنید :

<div id="display"></div>


حال کد اصلی برای نمایش نتیجه :

var one = 'rapio',
  other = 'rapid',
  color = '',
  span = null;

var diff = Diff.diffChars(one, other),
  display = document.getElementById('display'),
  fragment = document.createDocumentFragment();

diff.forEach(function(part){
 
 color = part.added ? 'lime' :
  part.removed ? 'red' : 'grey';
 span = document.createElement('span');
 span.style.color = color;
 span.appendChild(document
  .createTextNode(part.value));
 fragment.appendChild(span);
});

display.appendChild(fragment);

خطا 1 و 2 : one و other به ترتیب رشته قدیمی و جدید است که تفاوت آن را در پایین مشاهده می کنید .

تشخیص تفاوت محتوا ( تغییرات ) نوشته

خاکستری : بدون تغییر
قرمز : پاک شده
سبز : اضافه شده

دانلود پروژه تشخیص تفاوت محتوا ( تغییرات ) نوشته

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us