تابع ووکامرسی wc_cart_round_discount روند کردن هزینه تخفیف محصول

تابع ووکامرسی wc_cart_round_discount روند کردن هزینه تخفیف محصول

تابع ووکامرسی wc_cart_round_discount – روند کردن هزینه و مقدار تخفیف (discount) محصول

Syntax – سینتکس

(float) wc_cart_round_discount( (float) $value, (int) $precision ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $value (float)
 • 2- $precision (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_cart_round_discount' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
// The value. 
$value = null; 
 
// The precision. 
$precision = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_cart_round_discount($value, $precision); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_cart_round_discount( $value, $precision ) { 
  if ( version_compare( PHP_VERSION, '5.3.0', '>=' ) ) { 
    return round( $value, $precision, WC_DISCOUNT_ROUNDING_MODE ); 
  } else { 
    return round( $value, $precision ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us