تابع ووکامرسی woocommerce_datepicker_js استفاده از تقویم ووکامرس در فروشگاه

تابع ووکامرسی woocommerce_datepicker_js استفاده از تقویم ووکامرس در فروشگاه

تابع ووکامرسی woocommerce_datepicker_js – استفاده از تقویم ووکامرس در فروشگاه

Syntax – سینتکس

woocommerce_datepicker_js(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_datepicker_js' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-deprecated-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_datepicker_js(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-deprecated-functions.php

function woocommerce_datepicker_js() { 
    wc_deprecated_function( 'woocommerce_datepicker_js', '2.1' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us