تابع woocommerce_default_product_tabs افزودن تب یا زبانه جدید به صفحه محصول

تابع woocommerce_default_product_tabs افزودن تب یا زبانه جدید به صفحه محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_default_product_tabs – افزودن تب یا زبانه جدید به صفحه محصول

Syntax – سینتکس

(array) woocommerce_default_product_tabs( (array) $tabs = array() ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $tabs (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_default_product_tabs' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The tabs. 
$tabs = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_default_product_tabs($tabs); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_default_product_tabs( $tabs = array() ) { 
  global $product, $post; 
 
  // Description tab - shows product content 
  if ( $post->post_content ) { 
    $tabs['description'] = array( 
      'title' => __( 'Description', woocommerce ), 
      'priority' => 10, 
      'callback' => 'woocommerce_product_description_tab', 
 ); 
  } 
 
  // Additional information tab - shows attributes 
  if ( $product && ( $product->has_attributes() || apply_filters( 'wc_product_enable_dimensions_display', $product->has_weight() || $product->has_dimensions() ) ) ) { 
    $tabs['additional_information'] = array( 
      'title' => __( 'Additional information', woocommerce ), 
      'priority' => 20, 
      'callback' => 'woocommerce_product_additional_information_tab', 
 ); 
  } 
 
  // Reviews tab - shows comments 
  if ( comments_open() ) { 
    $tabs['reviews'] = array( 
      'title' => sprintf( __( 'Reviews (%d)', woocommerce ), $product->get_review_count() ), 
      'priority' => 30, 
      'callback' => 'comments_template', 
 ); 
  } 
 
  return $tabs; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us