تابع ووکامرسی woocommerce_demo_store افزودن بنر نمایش به فروشگاه

تابع ووکامرسی woocommerce_demo_store افزودن بنر نمایش به فروشگاه

تابع ووکامرسی woocommerce_demo_store – افزودن بنر نمایش به فروشگاه در صورتی که فعال باشد 

Syntax – سینتکس

woocommerce_demo_store(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_demo_store' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_demo_store(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_demo_store() { 
  if ( ! is_store_notice_showing() ) { 
    return; 
  } 
 
  $notice = get_option( 'woocommerce_demo_store_notice' ); 
 
  if ( empty( $notice ) ) { 
    $notice = __( 'This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.', woocommerce ); 
  } 
 
  echo apply_filters( 'woocommerce_demo_store', '

' . wp_kses_post( $notice ) . ' ' . esc_html__( 'Dismiss', woocommerce ) . '

', $notice ); }

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us