تابع ووکامرسی wc_edit_address_i18n دریافت آدرس صفحه ویرایش ترجمه

تابع ووکامرسی wc_edit_address_i18n دریافت آدرس صفحه ویرایش ترجمه

تابع ووکامرسی wc_edit_address_i18n – دریافت آدرس صفحه ویرایش ترجمه

Syntax – سینتکس

(string) wc_edit_address_i18n( (string) $id, (bool) $flip = false ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $id (string)
 • 2- $flip (bool)

Returns – مقادیر بازگشتی (string)

Address slug i18n.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_edit_address_i18n' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-account-functions.php'; 
} 
 
// Address ID. 
$id = ''; 
 
// Flip the array to make it possible to retrieve the values **from both sides. 
$flip = false; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_edit_address_i18n($id, $flip); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-account-functions.php

function wc_edit_address_i18n( $id, $flip = false ) { 
  $slugs = apply_filters( 'woocommerce_edit_address_slugs', array( 
    'billing' => sanitize_title( _x( 'billing', 'edit-address-slug', woocommerce ) ), 
    'shipping' => sanitize_title( _x( 'shipping', 'edit-address-slug', woocommerce ) ), 
 ) ); 
 
  if ( $flip ) { 
    $slugs = array_flip( $slugs ); 
  } 
 
  if ( ! isset( $slugs[ $id ] ) ) { 
    return $id; 
  } 
 
  return $slugs[ $id ]; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us