تابع ووکامرسی wc_format_datetime فرمت تاریخ به مورد دلخواه و نمایش آن

تابع ووکامرسی wc_format_datetime فرمت تاریخ به مورد دلخواه و نمایش آن

تابع ووکامرسی wc_format_datetime – فرمت تاریخ به مورد دلخواه و نمایش آن

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_datetime( (WC_DateTime) $date, (string) $format = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $date (WC_DateTime)
 • 2- $format (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_datetime' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The date. 
$date = null; 
 
// Defaults to the wc_date_format function if not set. 
$format = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_datetime($date, $format); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_datetime( $date, $format = '' ) { 
  if ( ! $format ) { 
    $format = wc_date_format(); 
  } 
  if ( ! is_a( $date, 'WC_DateTime' ) ) { 
    return ''; 
  } 
  return $date->date_i18n( $format ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us