تابع ووکامرسی get_product_search_form نمایش فرم جستجو ( سرچ ) محصولات

تابع ووکامرسی get_product_search_form نمایش فرم جستجو ( سرچ ) محصولات

تابع ووکامرسی get_product_search_form – نمایش فرم جستجو ( سرچ ) محصولات

Syntax – سینتکس

(string) get_product_search_form( (bool) $echo = true ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $echo (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'get_product_search_form' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// (default: true) 
$echo = true; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = get_product_search_form($echo); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function get_product_search_form( $echo = true ) { 
  global $product_search_form_index; 
 
  ob_start(); 
 
  if ( empty( $product_search_form_index ) ) { 
    $product_search_form_index = 0; 
  } 
 
  do_action( 'pre_get_product_search_form' ); 
 
  wc_get_template( 'product-searchform.php', array( 
    'index' => $product_search_form_index++, 
 ) ); 
 
  $form = apply_filters( 'get_product_search_form', ob_get_clean() ); 
 
  if ( $echo ) { 
    echo $form; 
  } else { 
    return $form; 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us