تابع wc_get_customer_default_location دریافت موقعیت پیشفرض مشتری (کاربر)

تابع wc_get_customer_default_location دریافت موقعیت پیشفرض مشتری (کاربر)

تابع ووکامرسی wc_get_customer_default_location – دریافت موقعیت پیشفرض مشتری (کاربر)

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_customer_default_location(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_customer_default_location' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_customer_default_location(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_customer_default_location() { 
  $location = array(); 
 
  switch ( get_option( 'woocommerce_default_customer_address' ) ) { 
    case 'geolocation_ajax' : 
    case 'geolocation' : 
      // Exclude common bots from geolocation by user agent. 
      $ua = wc_get_user_agent(); 
 
      if ( ! strstr( $ua, 'bot' ) && ! strstr( $ua, 'spider' ) && ! strstr( $ua, 'crawl' ) ) { 
        $location = WC_Geolocation::geolocate_ip( '', true, false ); 
      } 
 
      // Base fallback. 
      if ( empty( $location['country'] ) ) { 
        $location = wc_format_country_state_string( apply_filters( 'woocommerce_customer_default_location', get_option( 'woocommerce_default_country' ) ) ); 
      } 
    break; 
    case 'base' : 
      $location = wc_format_country_state_string( apply_filters( 'woocommerce_customer_default_location', get_option( 'woocommerce_default_country' ) ) ); 
    break; 
    default : 
      $location = wc_format_country_state_string( apply_filters( 'woocommerce_customer_default_location', '' ) ); 
    break; 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_customer_default_location_array', $location ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us