تابع ووکامرسی wc_get_filename_from_url دریافت نام فایل از URL

تابع ووکامرسی wc_get_filename_from_url دریافت نام فایل از URL

تابع ووکامرسی wc_get_filename_from_url – دریافت نام فایل از URL

Syntax – سینتکس

(string) wc_get_filename_from_url( (string) $file_url ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $file_url (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_filename_from_url' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The file url. 
$file_url = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_filename_from_url($file_url); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_get_filename_from_url( $file_url ) { 
  $parts = parse_url( $file_url ); 
  if ( isset( $parts['path'] ) ) { 
    return basename( $parts['path'] ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us