تابع ووکامرسی wc_get_is_paid_statuses دریافت لیست سفارشات پرداخت شده

تابع ووکامرسی wc_get_is_paid_statuses دریافت لیست سفارشات پرداخت شده

تابع ووکامرسی wc_get_is_paid_statuses – دریافت لیست سفارشات پرداخت شده

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_is_paid_statuses(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_is_paid_statuses' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_is_paid_statuses(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_get_is_paid_statuses() { 
    return apply_filters( 'woocommerce_order_is_paid_statuses', array( 'processing', 'completed' ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us