تابع ووکامرسی wc_get_price_decimals دریافت عدد صحیح از قیمت

تابع ووکامرسی wc_get_price_decimals دریافت عدد صحیح از قیمت

تابع ووکامرسی wc_get_price_decimals – دریافت عدد صحیح از قیمت

Syntax – سینتکس

(int) wc_get_price_decimals(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_price_decimals' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_price_decimals(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_get_price_decimals() { 
    $decimals = apply_filters( 'wc_get_price_decimals', get_option( 'woocommerce_price_num_decimals', 2 ) ); 
    return absint( $decimals ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us