تابع wc_get_product_attachment_props دریافت اطلاعات تصویر همچون alt و کپشن

تابع wc_get_product_attachment_props دریافت اطلاعات تصویر همچون alt و کپشن

تابع ووکامرسی wc_get_product_attachment_props – دریافت اطلاعات تصویر همچون alt و کپشن

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_product_attachment_props( (constant) $attachment_id = null, (bool) $product = false ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $attachment_id (constant)
 • 2- $product (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_product_attachment_props' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// The attachment id. 
$attachment_id = null; 
 
// The product. 
$product = false; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_product_attachment_props($attachment_id, $product); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_get_product_attachment_props( $attachment_id = null, $product = false ) { 
  $props = array( 
    'title' => '', 
    'caption' => '', 
    'url' => '', 
    'alt' => '', 
    'src' => '', 
    'srcset' => false, 
    'sizes' => false, 
 ); 
  if ( $attachment = get_post( $attachment_id ) ) { 
    $props['title'] = trim( strip_tags( $attachment->post_title ) ); 
    $props['caption'] = trim( strip_tags( $attachment->post_excerpt ) ); 
    $props['url'] = wp_get_attachment_url( $attachment_id ); 
    $props['alt'] = trim( strip_tags( get_post_meta( $attachment_id, '_wp_attachment_image_alt', true ) ) ); 
 
    // Large version. 
    $src = wp_get_attachment_image_src( $attachment_id, 'full' ); 
    $props['full_src'] = $src[0]; 
    $props['full_src_w'] = $src[1]; 
    $props['full_src_h'] = $src[2]; 
 
    // Thumbnail version. 
    $src = wp_get_attachment_image_src( $attachment_id, 'shop_thumbnail' ); 
    $props['thumb_src'] = $src[0]; 
    $props['thumb_src_w'] = $src[1]; 
    $props['thumb_src_h'] = $src[2]; 
 
    // Image source. 
    $src = wp_get_attachment_image_src( $attachment_id, 'shop_single' ); 
    $props['src'] = $src[0]; 
    $props['src_w'] = $src[1]; 
    $props['src_h'] = $src[2]; 
    $props['srcset'] = function_exists( 'wp_get_attachment_image_srcset' ) ? wp_get_attachment_image_srcset( $attachment_id, 'shop_single' ) : false; 
    $props['sizes'] = function_exists( 'wp_get_attachment_image_sizes' ) ? wp_get_attachment_image_sizes( $attachment_id, 'shop_single' ) : false; 
 
    // Alt text fallbacks 
    $props['alt'] = empty( $props['alt'] ) ? $props['caption']                        : $props['alt']; 
    $props['alt'] = empty( $props['alt'] ) ? trim( strip_tags( $attachment->post_title ) )          : $props['alt']; 
    $props['alt'] = empty( $props['alt'] ) && $product ? trim( strip_tags( get_the_title( $product->ID ) ) ) : $props['alt']; 
  } 
  return $props; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us