تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_class دریافت کلاس های html برای تگ دسته

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_class دریافت کلاس های html برای تگ دسته

تابع ووکامرسی wc_get_product_cat_class – دریافت کلاس های html برای تگ دسته

Syntax – سینتکس

wc_get_product_cat_class( (string) $class = '', (null) $category = null ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $class (string)
 • 2- $category (null)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_product_cat_class' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// One or more classes to add to the class list. 
$class = ''; 
 
// object Optional. 
$category = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_product_cat_class($class, $category); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_get_product_cat_class( $class = '', $category = null ) { 
  $classes = is_array( $class ) ? $class : array_map( 'trim', explode( ' ', $class ) ); 
  $classes[] = 'product-category'; 
  $classes[] = 'product'; 
  $classes[] = wc_get_loop_class(); 
  $classes = apply_filters( 'product_cat_class', $classes, $class, $category ); 
 
  return array_unique( array_filter( $classes ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.4.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us