تابع wc_get_product_stock_status_options دریافت گزینه های موجودی محصول

تابع wc_get_product_stock_status_options دریافت گزینه های موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_stock_status_options – دریافت گزینه های موجودی محصول مثل : موجود است ، خارج از موجودی

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_product_stock_status_options(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_product_stock_status_options' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_product_stock_status_options(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_get_product_stock_status_options() { 
  return array( 
    'instock' => __( 'In stock', woocommerce ), 
    'outofstock' => __( 'Out of stock', woocommerce ), 
 ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us