تابع ووکامرسی wc_get_tax_class_by_tax_id دریافت کلاس مالیات با آیدی آن

تابع ووکامرسی wc_get_tax_class_by_tax_id دریافت کلاس مالیات با آیدی آن

تابع ووکامرسی wc_get_tax_class_by_tax_id – دریافت کلاس مالیات با آیدی آن

Syntax – سینتکس

(string) wc_get_tax_class_by_tax_id( (int) $tax_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $tax_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_tax_class_by_tax_id' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
// The tax id. 
$tax_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_tax_class_by_tax_id($tax_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_get_tax_class_by_tax_id( $tax_id ) { 
  global $wpdb; 
  return $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT tax_rate_class FROM {$wpdb->prefix}woocommerce_tax_rates WHERE tax_rate_id = %d", $tax_id ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us