تابع ووکامرسی wc_get_template_part نمایش صفحات تکرار شدنی مثل shop-loop

تابع ووکامرسی wc_get_template_part نمایش صفحات تکرار شدنی مثل shop-loop

تابع ووکامرسی wc_get_template_part – نمایش صفحات تکرار شدنی مثل shop-loop یا فرخوانی فرم و …

Syntax – سینتکس

wc_get_template_part( (mixed) $slug, (string) $name = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $slug (mixed)
 • 2- $name (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_template_part' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The slug. 
$slug = null; 
 
// (default: '') 
$name = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_template_part($slug, $name); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_template_part( $slug, $name = '' ) { 
  $template = ''; 
 
  // Look in yourtheme/slug-name.php and yourtheme/woocommerce/slug-name.php 
  if ( $name && ! WC_TEMPLATE_DEBUG_MODE ) { 
    $template = locate_template( array( "{$slug}-{$name}.php", WC()->template_path() . "{$slug}-{$name}.php" ) ); 
  } 
 
  // Get default slug-name.php 
  if ( ! $template && $name && file_exists( WC()->plugin_path() . "/templates/{$slug}-{$name}.php" ) ) { 
    $template = WC()->plugin_path() . "/templates/{$slug}-{$name}.php"; 
  } 
 
  // If template file doesn't exist, look in yourtheme/slug.php and yourtheme/woocommerce/slug.php 
  if ( ! $template && ! WC_TEMPLATE_DEBUG_MODE ) { 
    $template = locate_template( array( "{$slug}.php", WC()->template_path() . "{$slug}.php" ) ); 
  } 
 
  // Allow 3rd party plugins to filter template file from their plugin. 
  $template = apply_filters( 'wc_get_template_part', $template, $slug, $name ); 
 
  if ( $template ) { 
    load_template( $template, false ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us