تابع ووکامرسی is_product_category آیا کاربر در صفحه دسته محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_category آیا کاربر در صفحه دسته محصولات است ؟

تابع ووکامرسی is_product_category – آیا کاربر در صفحه دسته محصولات ( category ) است ؟

Syntax – سینتکس

is_product_category( (string) $term = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $term (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'is_product_category' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
  
// (default: '') The term slug your checking for. Leave blank to return true on any. 
$term = ''; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = is_product_category($term); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function is_product_category( $term = '' ) { 
    return is_tax( 'product_cat', $term ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us