تابع ووکامرسی wc_is_order_status اینکه وضعیت داده شده در سفارش است ؟

تابع ووکامرسی wc_is_order_status اینکه وضعیت داده شده در سفارش است ؟

تابع ووکامرسی wc_is_order_status – اینکه وضعیت داده شده در سفارش است ؟

Syntax – سینتکس

(bool) wc_is_order_status( (string) $maybe_status ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $maybe_status (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_is_order_status' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
// Status, including any wc- prefix 
$maybe_status = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_is_order_status($maybe_status); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_is_order_status( $maybe_status ) { 
  $order_statuses = wc_get_order_statuses(); 
  return isset( $order_statuses[ $maybe_status ] ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us