تابع ووکامرسی wc_locate_template فرخوانی فایل php و برگرداندن مسیر آن

تابع ووکامرسی wc_locate_template فرخوانی فایل php و برگرداندن مسیر آن

تابع ووکامرسی wc_locate_template – فرخوانی فایل php و برگرداندن مسیر آن

Syntax – سینتکس

(string) wc_locate_template( (string) $template_name, (string) $template_path = '', (string) $default_path = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $template_name (string)
 • 2- $template_path (string)
 • 3- $default_path (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_locate_template' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The template name. 
$template_name = ''; 
 
// The template path. 
$template_path = ''; 
 
// The default path. 
$default_path = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_locate_template($template_name, $template_path, $default_path); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_locate_template( $template_name, $template_path = '', $default_path = '' ) { 
  if ( ! $template_path ) { 
    $template_path = WC()->template_path(); 
  } 
 
  if ( ! $default_path ) { 
    $default_path = WC()->plugin_path() . '/templates/'; 
  } 
 
  // Look within passed path within the theme - this is priority. 
  $template = locate_template( 
    array( 
      trailingslashit( $template_path ) . $template_name, 
      $template_name, 
 ) 
 ); 
 
  // Get default template/ 
  if ( ! $template || WC_TEMPLATE_DEBUG_MODE ) { 
    $template = $default_path . $template_name; 
  } 
 
  // Return what we found. 
  return apply_filters( 'woocommerce_locate_template', $template, $template_name, $template_path ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us