تابع ووکامرسی wc_lostpassword_url دریافت لینک فراموشی رمز عبور مشتری ( کاربر )

تابع ووکامرسی wc_lostpassword_url دریافت لینک فراموشی رمز عبور مشتری ( کاربر )

تابع ووکامرسی wc_lostpassword_url – دریافت لینک فراموشی رمز عبور مشتری ( کاربر )

Syntax – سینتکس

(string) wc_lostpassword_url( (string) $default_url = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $default_url (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_lostpassword_url' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-account-functions.php'; 
} 
 
// The default url. 
$default_url = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_lostpassword_url($default_url); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-account-functions.php

function wc_lostpassword_url( $default_url = '' ) { 
  // Don't redirect to thewoocommerceendpoint on global network admin lost passwords. 
  if ( is_multisite() && isset( $_GET['redirect_to'] ) && false !== strpos( $_GET['redirect_to'], network_admin_url() ) ) { 
    return $default_url; 
  } 
 
  $wc_account_page_url = wc_get_page_permalink( 'myaccount' ); 
  $wc_account_page_exists = wc_get_page_id( 'myaccount' ) > 0; 
  $lost_password_endpoint = get_option( 'woocommerce_myaccount_lost_password_endpoint' ); 
 
  if ( $wc_account_page_exists && ! empty( $lost_password_endpoint ) ) { 
    return wc_get_endpoint_url( $lost_password_endpoint, '', $wc_account_page_url ); 
  } else { 
    return $default_url; 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us