تابع ووکامرسی rest_is_ip_address آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_ip_address آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_ip_address – آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟ ( اعتبارسنجی آیپی آدرس )

Syntax – سینتکس

(string|false) rest_is_ip_address( (string) $ipv4 ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $ipv4 (string)

Returns – مقادیر بازگشتی (string|false)

The valid IPv4 address, otherwise false.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'rest_is_ip_address' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/vendor/wp-rest-functions.php'; 
} 
 
// IP 32-bit address. 
$ipv4 = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = rest_is_ip_address($ipv4); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/vendor/wp-rest-functions.php

function rest_is_ip_address( $ipv4 ) { 
  $pattern = '/^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.) {3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/'; 
 
  if ( ! preg_match( $pattern, $ipv4 ) ) { 
    return false; 
  } 
 
  return $ipv4; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us