تابع ووکامرسی wc_restock_refunded_items موجود کردن محصول پس از استرداد آن

تابع ووکامرسی wc_restock_refunded_items موجود کردن محصول پس از استرداد آن

تابع ووکامرسی wc_restock_refunded_items – موجود کردن محصول پس از استرداد آن

Syntax – سینتکس

wc_restock_refunded_items( (WC_Order) $order, (array) $refunded_line_items ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $order (WC_Order)
 • 2- $refunded_line_items (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_restock_refunded_items' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
// The order. 
$order = null; 
 
// The refunded line items. 
$refunded_line_items = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_restock_refunded_items($order, $refunded_line_items); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_restock_refunded_items( $order, $refunded_line_items ) { 
  $line_items = $order->get_items(); 
 
  foreach ( $line_items as $item_id => $item ) { 
    if ( ! isset( $refunded_line_items[ $item_id ], $refunded_line_items[ $item_id ]['qty'] ) ) { 
      continue; 
    } 
    $product = $item->get_product(); 
 
    if ( $product && $product->managing_stock() ) { 
      $old_stock = $product->get_stock_quantity(); 
      $new_stock = wc_update_product_stock( $product, $refunded_line_items[ $item_id ]['qty'], 'increase' ); 
 
      $order->add_order_note( sprintf( __( 'Item #%1$s stock increased from %2$s to %3$s.', woocommerce ), $product->get_id(), $old_stock, $new_stock ) ); 
 
      do_action( 'woocommerce_restock_refunded_item', $product->get_id(), $old_stock, $new_stock, $order, $product ); 
    } 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us