تابع wc_rest_check_manager_permissions بررسی مدیریت permission ها

تابع wc_rest_check_manager_permissions بررسی مدیریت permission ها

تابع ووکامرسی wc_rest_check_manager_permissions – بررسی مدیریت permission ها

Syntax – سینتکس

wc_rest_check_manager_permissions( (string) $object, (string) $context = 'read' ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $object (string)
 • 2- $context (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_rest_check_manager_permissions' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-rest-functions.php'; 
} 
 
// The object. 
$object = ''; 
 
// Request context. 
$context = 'read'; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_rest_check_manager_permissions($object, $context); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-rest-functions.php

function wc_rest_check_manager_permissions( $object, $context = 'read' ) { 
  $objects = array( 
    'reports' => 'view_woocommerce_reports', 
    'settings' => 'manage_woocommerce', 
    'system_status' => 'manage_woocommerce', 
    'attributes' => 'manage_product_terms', 
    'shipping_methods' => 'manage_woocommerce', 
    'payment_gateways' => 'manage_woocommerce', 
 ); 
 
  $permission = current_user_can( $objects[ $object ] ); 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_rest_check_permissions', $permission, $context, 0, $object ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us