تابع wc_rest_validate_reports_request_arg اعتبارسنجی داده های گزارش شده

تابع wc_rest_validate_reports_request_arg اعتبارسنجی داده های گزارش شده

تابع ووکامرسی wc_rest_validate_reports_request_arg – اعتبارسنجی داده های گزارش شده

Syntax – سینتکس

(WP_Error|boolean) wc_rest_validate_reports_request_arg( (mixed) $value, (WP_REST_Request) $request, (string) $param ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $value (mixed)
 • 2- $request (WP_REST_Request)
 • 3- $param (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_rest_validate_reports_request_arg' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-rest-functions.php'; 
} 
 
// The value. 
$value = null; 
 
// The request. 
$request = null; 
 
// The param. 
$param = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_rest_validate_reports_request_arg($value, $request, $param); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-rest-functions.php

function wc_rest_validate_reports_request_arg( $value, $request, $param ) { 
 
  $attributes = $request->get_attributes(); 
  if ( ! isset( $attributes['args'][ $param ] ) || ! is_array( $attributes['args'][ $param ] ) ) { 
    return true; 
  } 
  $args = $attributes['args'][ $param ]; 
 
  if ( 'string' === $args['type'] && ! is_string( $value ) ) { 
    return new WP_Error( 'woocommerce_rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s is not of type %2$s', woocommerce ), $param, 'string' ) ); 
  } 
 
  if ( 'date' === $args['format'] ) { 
    $regex = '#^\d{4}-\d{2}-\d{2}$#'; 
 
    if ( ! preg_match( $regex, $value, $matches ) ) { 
      return new WP_Error( 'woocommerce_rest_invalid_date', __( 'The date you provided is invalid.', woocommerce ) ); 
    } 
  } 
 
  return true; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us