تابع ووکامرسی wc_setup_product_data افزودن اطلاعات اضافه به محصولات ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_setup_product_data افزودن اطلاعات اضافه به محصولات ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_setup_product_data – افزودن اطلاعات اضافه به محصولات ووکامرس حین استفاده از the_post

Syntax – سینتکس

(WC_Product) wc_setup_product_data( (mixed) $post ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $post (mixed)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_setup_product_data' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The post. 
$post = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_setup_product_data($post); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_setup_product_data( $post ) { 
  unset( $GLOBALS['product'] ); 
 
  if ( is_int( $post ) ) 
    $post = get_post( $post ); 
 
  if ( empty( $post->post_type ) || ! in_array( $post->post_type, array( 'product', 'product_variation' ) ) ) 
    return; 
 
  $GLOBALS['product'] = wc_get_product( $post ); 
 
  return $GLOBALS['product']; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us