تابع ووکامرسی wc_set_user_last_update_time تنظیم آخرین بروزرسانی اطلاعات کاربر

تابع ووکامرسی wc_set_user_last_update_time تنظیم آخرین بروزرسانی اطلاعات کاربر

تابع ووکامرسی wc_set_user_last_update_time – تنظیم آخرین بروزرسانی اطلاعات کاربر به زمان فعلی بر اساس timestamp .

Syntax – سینتکس

wc_set_user_last_update_time( (int) $user_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $user_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_set_user_last_update_time' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
  
// The user to set a timestamp for. 
$user_id = -1; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_set_user_last_update_time($user_id); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_set_user_last_update_time( $user_id ) { 
    update_user_meta( $user_id, 'last_update', gmdate( 'U' ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us