تابع ووکامرسی wc_template_redirect ریدایرکت به طور امن قبل از نمایش محتوا

تابع ووکامرسی wc_template_redirect ریدایرکت به طور امن قبل از نمایش محتوا

تابع ووکامرسی wc_template_redirect – ریدایرکت به طور امن قبل از نمایش محتوا

Syntax – سینتکس

wc_template_redirect(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_template_redirect' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_template_redirect(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_template_redirect() { 
  global $wp_query, $wp; 
 
  if ( ! empty( $_GET['page_id'] ) && '' === get_option( 'permalink_structure' ) && wc_get_page_id( 'shop' ) == $_GET['page_id'] ) { 
 
    // When default permalinks are enabled, redirect shop page to post type archive url 
    wp_safe_redirect( get_post_type_archive_link( 'product' ) ); 
    exit; 
 
  } elseif ( is_page( wc_get_page_id( 'checkout' ) ) && wc_get_page_id( 'checkout' ) !== wc_get_page_id( 'cart' ) && WC()->cart->is_empty() && empty( $wp->query_vars['order-pay'] ) && ! isset( $wp->query_vars['order-received'] ) ) { 
 
    // When on the checkout with an empty cart, redirect to cart page 
    wc_add_notice( __( 'Checkout is not available whilst your cart is empty.', woocommerce ), 'notice' ); 
    wp_redirect( wc_get_page_permalink( 'cart' ) ); 
    exit; 
 
  } elseif ( isset( $wp->query_vars['customer-logout'] ) ) { 
 
    // Logout 
    wp_redirect( str_replace( '&', '&', wp_logout_url( wc_get_page_permalink( 'myaccount' ) ) ) ); 
    exit; 
 
  } elseif ( is_search() && is_post_type_archive( 'product' ) && apply_filters( 'woocommerce_redirect_single_search_result', true ) && 1 === absint( $wp_query->found_posts ) ) { 
 
    // Redirect to the product page if we have a single product 
    $product = wc_get_product( $wp_query->post ); 
 
    if ( $product && $product->is_visible() ) { 
      wp_safe_redirect( get_permalink( $product->get_id() ), 302 ); 
      exit; 
    } 
  } elseif ( is_add_payment_method_page() ) { 
 
    // Ensure payment gateways are loaded early 
    WC()->payment_gateways(); 
 
  } elseif ( is_checkout() ) { 
 
    // Checkout pages handling 
    // Buffer the checkout page 
    ob_start(); 
 
    // Ensure gateways and shipping methods are loaded early 
    WC()->payment_gateways(); 
    WC()->shipping(); 
 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us