تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_price نمایش قیمت محصول در حلقه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_price نمایش قیمت محصول در حلقه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_price – نمایش قیمت محصول در حلقه

Syntax – سینتکس

woocommerce_template_loop_price(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_template_loop_price' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_template_loop_price(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_template_loop_price() { 
    wc_get_template( 'loop/price.php' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us