تابع woocommerce_variable_add_to_cart خروجی اطلاعات افزودن به سبد خرید

تابع woocommerce_variable_add_to_cart خروجی اطلاعات افزودن به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_variable_add_to_cart – خروجی اطلاعات افزودن به سبد خرید

Syntax – سینتکس

woocommerce_variable_add_to_cart(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_variable_add_to_cart' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_variable_add_to_cart(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_variable_add_to_cart() { 
  global $product; 
 
  // Enqueue variation scripts 
  wp_enqueue_script( 'wc-add-to-cart-variation' ); 
 
  // Get Available variations? 
  $get_variations = sizeof( $product->get_children() ) <= apply_filters( 'woocommerce_ajax_variation_threshold', 30, $product ); 
 
  // Load the template 
  wc_get_template( 'single-product/add-to-cart/variable.php', array( 
    'available_variations' => $get_variations ? $product->get_available_variations() : false, 
    'attributes' => $product->get_variation_attributes(), 
    'selected_attributes' => $product->get_default_attributes(), 
 ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us