آموزش انواع داده در جاوا اسکریپت ( مرجع )

آموزش انواع داده در جاوا اسکریپت ( مرجع )

آموزش انواع داده در جاوا اسکریپت – در تمامی زبان های برنامه نویسی نوع داده نقش مهمی را در ذخیره داده ، آن هم به شکل های مختلف ایفا می کند .


انواع مختلفی از داده ها وجود دارد که با توجه به نیاز و کاربرد آن در برنامه مورد استفاده قرار می گیرد که در پایین لیست شده است :


شامل 8 نوع داده یا همان data types در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

 1. number : عددی
 2. BigInt : اعداد صحیح کلان
 3. string : رشته ای ( نوشته )
 4. boolean : منطقی ( true / false )
 5. null : پوچ
 6. undefined : مقداردهی نشده
 7. object : شی ( آرایه ، دیگر مقادیر complex )
 8. symbol : منحصر به فرد برای debug0- ابتدا با پیشوندهای تعریفی const , let , var آشنا شویم

این 3 پیشوند تاثیر به سزایی در ساختار برنامه مان خواهد داشت پس در هنگام تعریف باید آگاهی کافی نسبت به کارایی شان داشت :

پیشوند const

همانطور که از اسمش پیداست ثابت است و فقط یک declare ( تعریف ) و assign ( مقدار دهی ) می شود .

const myConstant = 3.14; // 3.14
const myConstant = 3.14; // SyntaxError: has already been declared
myConstant = 3.14; // TypeError: Assignment to constant variable.


پیشوند let

این یکی فقط باید یک بار declare شود ولی به طور نامحدودی می تواند reassign شود .

let userID = 1377; // 1377
let userID = 1378; // SyntaxError: has already been declared
userID = 1379; // 1379


پیشوند var

می تواند هم declare و reassign شود آن هم به طور نامحدودی

var number = 1999; // 1999

var number = 2000; // 2000

number = 2001; // 2001


1- نوع داده number (عددی)

می تواند به انواع مختلفی از عدد باشد همانند : صحیح مثبت و منفی ، اعشاری

var num1 = 199;
var num2 = -199;
var num3 = 1.798456456;2 نوع عددی ویژه با نام های Infinity و NaN در جاوا اسکریپت وجود دارد .

عددی Infinity

نامحدود . زمانی که عددی تقسیم بر صفر شود یا موارد دیگر با این نوع روبرو می شویم همچنین اگر بخواهیم آن را تشخیص دهیم تابع isFinite نیازمان می شود .

var myInfinity = 999 / 0;

console.log(myInfinity); // Infinity

if(isFinite(myInfinity) === false)
console.log("your number is infinite");


عددی NaN

مخفف Not A Number می باشد و در زمانی رخ می دهد که یک عمل ریاضی به جز + با عدد و رشته انجام دهیم .

var myNan = 2 - "mens";

console.log(myNan); // NaN

// #1-روش اشتباه تشخیص
if(myNan == NaN) console.log("your number is NaN")

// #2-روش صحیح تشخیص
if(isNaN(myNan)) console.log("your number is NaN")


2- نوع داده BigInt اعداد صحیح کلان

به طور طبیعی اعداد صحیح تا عدد 9,007,199,254,740,991 یا عدد 2 به توان 53 منها 1 قابل پشتیبانی می باشد اما اعداد بزرگ تر از آن عضو نوع داده BigInt محسوب می شوند .

var max_safe_int = Number.MAX_SAFE_INTEGER; // 9007199254740991 # (Math.pow(2,53))-1


روش تعریف BigInt

به 2 روش می توان تعریف کرد که در کد زیر مشاهده می کنید :

var myBigInt1 = BigInt(9007199254740993);
var myBigInt2 = 9007199254740992n;


حل مشکل مقایسه

موردی که توجه من رو به خودش جلب کرد این بود که در هنگام مقایسه نتیجه اشتباهی رو دریافت کردم :

console.log(myBigInt1 == myBigInt2); // true

این مشکل برمی گردد به متغیر myBigInt1 که باید آن را به صورت عدد داخل رشته وارد سازی کنیم و مشکل حل خواهد شد :

var myBigInt1 = BigInt("9007199254740993");
var myBigInt2 = 9007199254740992n;

console.log(myBigInt1 == myBigInt2); // false

BigInt ها در مرورگر های Firefox/Chrome/Edge/Safari پشتیبانی می شود اما در IE این امکان وجود ندارد .


3- نوع داده string رشته ای ( نوشته )

این نوع می تواند به 3 شکل تعریف شود با :
1- دابل کوت
2- سینگل کوت
3- بک تیک ( قابلیت های زیادی می دهد )

var string1 = "welcome";
var string2 = 'arman';

function sayMyName(){
 return "'RapidCoDe.iR'";
}

var welcome = `${string1} ${string2} ${1+1} ${sayMyName()}`; 
console.log(welcome); // welcome arman 2 'RapidCoDe.iR'


یک روش برای برعکس نمایش دادن رشته

var reverseString = ("edocdipar").split("").reverse().join("");
console.log(reverseString); // rapidcode


4- نوع داده boolean منطقی ( true / false )

این نوع داده فقط می تواند 2 مقدار داشته باشد یا true(1) یا false(0) و محض اطلاع boolean نیز در مای اس کیو ال به عنوان (1)tinyint هم شناخته می شود .

var myBoolean1 = true;
var myBoolean2 = false;
var myBoolean3 = 1 == "1"; // true


5- نوع داده null ( پوچ )

این نوع داده را با undefined اشتباه نگیرید زمانی که به یک متغیر مقدار null می دهید درواقع مقدار ناشناخته یا پوچ را می دهید .

var fullname = null;

if(fullname == null) console.log("your Name is Unknown");


6- نوع داده undefined (مقداردهی نشده)

زمانی که مقدار undefined می گذاریم اعلام می کنیم که متغیر تعریف شده اما مقداری برای آن تعریف نشد یا اگر بخواهیم به مقدار یک index تعریف نشده از آرایه دسترسی پیدا کنیم .

var myUndefined;
myUndefined = undefined; // same as above

var arrayList = [1,2];

console.log(myUndefined); // undefined

console.log(arrayList[2]); // undefined


7- نوع داده object (شی ( آرایه ، دیگر مقادیر complex ))

آرایه ها و object ها از وجود چند نوع داده ی مختلف به وجود می آیند که complex یا چندمنظوره نامید می شوند .
در واقع آرایه ها هم عضوی از object محسوب می شوند .

const myArray = [120, "arMan", true, null, undefined , function(name){return "hi " + name }];

const func = myArray[5];

console.log(func(myArray[1])) // hi arMan

مثلا اگر بخواهیم به مقدار arMan دسترسی پیدا کنیم از myArray[1] استفاده می کنیم حال اگر بخواهیم به جای عدد 1 از نام استفاده کنیم از object استفاده می کنیم و می توانیم به مقدار آن دست پیدا کنیم .

وتعریف آن به شکل زیر است :

var myObject = {
 username : "aryan",
 age : 33 ,
 showBio : function(){
  return `${this.username} ${this.age} years old from ${this.city}`;
 }
}
myObject.age = 21;
myObject.city = "Meshad (:";
myObject['city'] = "Meshad (:"; // same as above

یا به شکلی دیگر هم می توان آن را تعریف کرد ( ;

var myObject = new Object();
myObject.username = "aryan";
myObject.age = "21";
myObject.city = "Meshad (:";
myObject.showBio = function(){
 return `${this.username} ${this.age} years old from ${this.city}`;
};

هم چنین می توانیم با تابع به مقدار آبجکت دسترسی پیدا کنیم :

console.log(myObject.showBio()); // "aryan 21 years old from Meshad (:"


نمونه گیری آبجکت از تابع

می توانیم تابع را طوری تعریف کنیم که بتوانیم از آن آبجکت نمونه گیری کنیم به شکل زیر :

var myObject = function(username, age, city){
 this.username = username;
 this.age = age;
 this.city = city;
 this.showBio = function(){
  return `${this.username} ${this.age} years old from ${this.city}`;
 }
}

const object1 = new myObject("Poorya" , 23 , "tehran");
console.log(object1.showBio()); // Poorya 23 years old from tehran


ترفند های جالب Object

اگر بخواهیم به کلیدواژه های شی یا همان object دسترسی پیدا کنیم می توانیم از متود های زیر استفاده کنیم :

console.log(Object.keys(object1)); // ["username", "age", "city", "showBio"]
console.log(Object.getOwnPropertyNames(object1)); // ["username", "age", "city", "showBio"]

می توانیم از object داخل حلقه بهره ببریم :

for(var key in object1){
 console.log(key + " -> " + object1[key])
}


8- Symbol : منحصر به فرد برای debug

همانطور که از اسمش پیداست اَشکال برای علامت گذاشتن است و با استفاده از این نوع داده می توانیم در بخش های مختلفی از برنامه علامت گذاری کرده و آن را رفع خطا کنیم .

const mySymbol1 = Symbol("line");
const mySymbol2 = Symbol("line");
 
console.log(mySymbol1 === mySymbol2) // false
 
console.log(mySymbol1.description) // line
 
console.log(mySymbol1.toString()) // Symbol(line)


معرفی تابع و عملگر typeof

typeof در واقع هم یک تابع و هم عملگر است یعنی می توانیم به صورت :

typeof val
typeof (val)

استفاده کنیم .
و با آن می توانیم نوع داده متغیر را بدست آوریم و خیلی کاربردی می باشد و نوع را به صورت رشته برمی گرداند :

typeof 0 // "number"

typeof 10n // "bigint"

typeof undefined // "undefined"

typeof false // "boolean"

typeof "arMan" // "string"

typeof Symbol("line") // "symbol"

typeof new Date // "object"

typeof(null) // "object" 

typeof console.log // "function"


و در پایان variable handling

کلاس های از پیش ساخته javascript وجود دارد که می توان به صورت تابع هم از آن استفاده کرد و می توانیم داده های مختلفی را به آن نوع داده مدنظر مان تبدیل کنیم :

Number("1.75")// 1.75

Number(false) //0

Number(true) //1

===============

String(1.5) // "1.5"

String(true) // "true"

String({}) // [object Object]

===============

Boolean(1) // true

Boolean(0) // false

Boolean("") // false

Boolean("0") // true

Boolean(null) // false

Boolean(undefined) // false

=============

Object(true) // Boolean {true}

Object("arMan") // String {"arMan"}

Object(1489948454) // Number {1489948454}

Object(null) {}

Object(undefined) {}


لینک کوتاه آموزش انواع داده در جاوا اسکریپت

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us