آموزش ساخت ماشین حساب حرفه ای با جاوا اسکریپت

آموزش ساخت ماشین حساب حرفه ای با جاوا اسکریپت

ماشین حساب جاوا اسکریپت – در این مقاله با استفاده از Vanilla Js ( جاوا اسکریپت خالص ) بدون هیچ کتابخانه ای یک ماشین حساب calculator شیک و زیبا بسازیم که علاوه بر دکمه خود امکان استفاده از صفحه کلید را هم داشته باشد .

همچنین در این پروژه از حالت روشن / تاریک هم بهره می بریم برای کاربردی تر شدن ماشین حساب .

دموی برنامه


صفحه index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>
		
		<label for="dark-mode">حالت نمایشی :</label>
		<select id="dark-mode">
			<option value="light">روشن</option>
			<option value="dark">تاریک</option>
		</select>
		
    <form id="calculator" name="form">
  <div class="display">
   <input type="text" placeholder="0" id="displayResult" name="displayResult" readonly="readonly"/>
  </div>
   <div class="buttons">
	 
		<div class="row">
		 <input type="button" class="func-btn wid-2" name="clear" value="C">
     <input type="button" class="func-btn wid-2" name="backspace" value="←">
    </div>
	 
    <div class="row">
    <input type="button" class="func-btn" name="b7" value="7">
     <input type="button" class="func-btn" name="b8" value="8">
     <input type="button" class="func-btn" name="b9" value="9">
     <input type="button" class="func-btn" name="addb" value="+">
    </div>
    
    <div class="row">
    <input type="button" class="func-btn" name="b4" value="4">
     <input type="button" class="func-btn" name="b5" value="5">
     <input type="button" class="func-btn" name="b6" value="6">
     <input type="button" class="func-btn" name="subb" value="-">
    </div>
    
    <div class="row">
    <input type="button" class="func-btn" name="b1" value="1">
     <input type="button" class="func-btn" name="b2" value="2">
     <input type="button" class="func-btn" name="b3" value="3">
     <input type="button" class="func-btn" name="mulb" value="*">
    </div>
    
    <div class="row">
    <input type="button" class="func-btn" name="b0" value="0">
     <input type="button" class="func-btn" name="potb" value=".">
     <input type="button" class="func-btn" name="divb" value="/">
     <input type="button" class="func-btn red" name="equal" value="=">
    </div>
		
   </div>
  </form>  
  </div>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


اسکریپت app.js

// DOM
const darkModeDOM = document.getElementById("dark-mode");
const calculatorDOM = document.getElementById("calculator");
const buttonsDOM = document.getElementsByClassName("func-btn");
const displayResultDOM = document.getElementById('displayResult');

// Property
let displayResultDOMScrollWidth = displayResultDOM.scrollWidth;
let displayResultDOMScrollX = 0;


// set handler

darkModeDOM.onchange = darkModeDOMChangeHandler;

loopThrowDOMS(buttonsDOM, function(element) {
	element.onclick = buttonsDOMClick;
});

window.onkeyup = globalKeyPressedHandler;


// handlers 

function darkModeDOMChangeHandler(event) {
	const thisElementValue = event.target.value;
	const darkModeClass = "dark";

	loopThrowDOMS(buttonsDOM, function(element) {
		if (thisElementValue == "light" && element.classList.contains(darkModeClass))
			element.classList.remove(darkModeClass);
		else if (thisElementValue == "dark" && !element.classList.contains(darkModeClass))
			element.classList.add(darkModeClass);


	});

	if (thisElementValue == "light" && calculatorDOM.classList.contains(darkModeClass))
		calculatorDOM.classList.remove(darkModeClass)
	else if (thisElementValue == "dark" && !calculatorDOM.classList.contains(darkModeClass))
		calculatorDOM.classList.add(darkModeClass);

}

function globalKeyPressedHandler(event) {
	const pressedKey = event.key;
	const validKeys = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", ".", "=", "-", "+", "*", "/", "Enter", "Backspace", "Delete"];
	const functionalKey = {
		"equal": ["Enter", "="],
		"backspace": ["Backspace"],
		"clear": ["Delete"]
	};
	var btnName = pressedKey;

	loopThrowObject(functionalKey, function(element1, index, mainArray) {
		const currentElement = functionalKey[element1];
		currentElement.forEach(function(element2) {
			if (element2 == pressedKey) {
				btnName = element1;
			}
		});
	});

	const target = {
		value: pressedKey,
		name: btnName
	}

	const thisEvent = {
		target: target
	}
	if (validKeys.includes(pressedKey)) {
		buttonsDOMClick(thisEvent);
	}
}

function buttonsDOMClick(event) {
	const thisElementValue = event.target.value;
	const thisElementName = event.target.name;
	const specialFunctionalityHandlerNames = ["equal", "clear", "backspace"];

	if (specialFunctionalityHandlerNames.includes(thisElementName)) {
		switch (thisElementName) {
			case 'equal':
				try {
					equalDOMHandler();
				} catch (err) {
					alert("خطای ورودی عملیات ریاضی");
				}
				break;

			case 'clear':
				try {
					clearDOMHandler();
				} catch (err) {
					alert("خطای ورودی عملیات ریاضی");
				}

				break;

			case 'backspace':
				try {
					backspaceDOMHandler();
				} catch (err) {
					alert("خطای ورودی عملیات ریاضی");
				}

				break;
		}
		displayResultDOMScrollHandler();
		return;
	}

	displayResultDOM.value += thisElementValue;
	displayResultDOMScrollHandler();
}

function displayResultDOMScrollHandler() {
	displayResultDOMScrollX = displayResultDOM.scrollWidth - displayResultDOMScrollWidth;
	displayResultDOM.scrollLeft = displayResultDOMScrollX;
}

function equalDOMHandler() {
	const mathOperation = displayResult.value;
	const result = eval(mathOperation);
	
	if(!isFinite(result)){
		alert("امکان محاسبه این عملیات ریاضی وجود ندارد !");
		return;
	}
	
	displayResult.value = result;
}

function clearDOMHandler() {
	displayResult.value = "";
}

function backspaceDOMHandler() {
	let mathOperation = displayResult.value;
	mathOperation = mathOperation.substring(0, (mathOperation.length) - 1);
	displayResult.value = mathOperation;
}


// helpers

function loopThrowDOMS(doms, funcHandler) {
	const tmpDOMS = Array.from(doms);
	tmpDOMS.forEach(funcHandler);
}

function loopThrowObject(obj, funcHandler) {
	const tmpObjectKeys = Object.keys(obj);
	tmpObjectKeys.forEach(funcHandler);
}
 1. در بخش DOM از element های مورد نیاز مان دسترسی خواهیم گرفت با استفاده از id و class
 2. Property ها شامل ScrollX یا همان بخش scroll افقی نمایشگر اطلاعات ریاضی هست
 3. set handler برای دکمه های ماشین حساب در زمانی که فشرده شدن عملی را انجام دهد ، همچنین برای زمانی که صفحه کلید فشرده شد تابعی را تعریف می کنیم
 4. قسمت handlers شامل توابعی هست جهت کنترل کلید های صفحه کلید و دکمه های خود ماشین حساب و حالت روشن / تاریک ماشین حساب
  1. darkModeDOMChangeHandler تابعی برای تغییر از حالت روشن به تاریک یا برعکس
  2. globalKeyPressedHandler برای انجام عملیات ریاضی از طریق صفحه کلید فیزیکی
  3. buttonsDOMClick برای کنترل دکمه های ماشین حساب در زمانی که کلیک شود
  4. displayResultDOMScrollHandler زمانی که مقدار داده های نمایشی زیاد شود نیاز است که برای نمایش آخرین اعداد کاربر scroll شود که با این تابع امکان پذیر است .
  5. equalDOMHandler زمانی که = زده شود یا دکمه Enter زده شود محاسبه را انجام داده و عدد نهایی را نمایش می دهد
  6. clearDOMHandler در صورتی که دکمه C زده شود با این تابع تمامی مقادیر را reset یا پاک می کنیم
  7. backspaceDOMHandler زمانی که میخواهیم یک عمل به قبل برگردیم مثلا 123 را با این تابع به 12 تبدیل و نمایش می دهیم
 5. helpers : شامل توابع کمکی است که در توسعه راحت تر برنامه ما را یاری می کند
  1. loopThrowDOMS : جهت چرخش در بین element هایی که دارای یک کلاس می باشند
  2. loopThrowObject : جهت چرخش در object ها


فایل main.css جهت استایل دادن به برنامه

#calculator{
 position: fixed;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
 background: #fff;
 box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.2);
 border-radius: 14px;
 padding-bottom: 20px;
 width: 320px;
}

#calculator.dark{
	background: #6b6969;
}

.display {
 width: 100%;
 height: 60px;
 padding: 40px 0;
 background: #FF0509;
 border-top-left-radius: 14px;
 border-top-right-radius: 14px;
}
.buttons {
 padding: 20px 20px 0 20px;
}

.row {
 width: 280px;
 float: left;
}

.func-btn {
 width: 60px;
 height: 60px;
 float: left;
 padding: 0;
 margin: 5px;
 box-sizing: border-box;
 background: #ecedef;
 border: none;
 font-size: 30px;
 line-height: 30px;
 border-radius: 50%;
 font-weight: 700;
 color: #5E5858;
 cursor: pointer;
}

.wid-2{
 width: 130px;
 border-radius: 4px;
}

.func-btn.dark{
	background: #424242;
  color: #fff;
  border: 1px solid #fff;
}

input[type=text] {
 width: 270px;
 height: 60px;
 float: left;
 direction: ltr;
 text-align: left;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 border: none;
 background: none;
 color: #ffffff;
 font-weight: 700;
 font-size: 60px;
 line-height: 60px;
 margin: 0 25px;
 outline: none;
}

.red {
 background: #FF0509 !important;
 color: #ffffff !important;
}

.red.dark{
	border:1px solid #FF0509;
}


دانلود سورس ماشین حساب جاوا اسکریپت

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us