ساخت ویدیو پلیر حرفه ای با جاوا اسکریپت ( لیست پخش ، پیش نمایش فریم )

ساخت ویدیو پلیر حرفه ای با جاوا اسکریپت ( لیست پخش ، پیش نمایش فریم )

ویدیو پلیر با جاوا اسکریپت – در این آموزش با javascript خالص بدون هیچ فریمورک و کتابخانه ای ویدیو پلیر حرفه ای و شخصی سازی شده ی خودمان را می سازیم .

ویدیو پلیر اختصاصی با امکان playlist و پیش نمایش هر فریم ثانیه را در زمان بردن ماوس بر روی seekbar را دارد .

برای درک بهتر ویدیوی معرفی را تماشا نمایید :

ویدیوی معرفی پلیر اختصاصی با js


فایل index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" id="xhtml">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>
    <div class="video-wrapper">
      <div id="preview-thumbnail">
        <img src="static/video/thumbnails/Lamborghini Urus (1).png">
      </div>
      <ul id="video-playlist">
        <li data-src="static/video/Lamborghini Urus.mp4">لامبورگینی اوروس</li>
        <li data-src="static/video/FORD Mustang GT.mp4">فورد موستانگ نیو</li>
      </ul>
      <div class="video-player-wrapper">
      <video id="my-custom-video-play" src="static/video/Lamborghini Urus.mp4"></video>
      <div class="video-controls">
        <span class="icon-player play-pause"></span>
        <div data-preview="true" id="timer" class="seekbar timer">
          <div data-preview="true" id="loaded"></div>
          <div data-preview="true" id="progress"><div data-preview="true" id="handler"></div></div>
          <span id="remain">-00:00</span>
        </div>
        <span class="icon-player sound-mute"></span>
        <div class="seekbar sound">
          <div id="loaded"></div>
          <div id="progress"><div id="handler"></div></div>
        </div>
        <span class="icon-player full-screen"></span>
      </div>
    </div>
    </div>
  </div>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


اسکریپت app.js جهت کنترل بر رویداد ها و کنترل پلیر

// DOM
const videoDOM = document.getElementById('my-custom-video-play');
const seekbarDOM = document.getElementsByClassName('seekbar');
const seekbarTimersDOM = document.querySelector('.seekbar.timer');
const seekbarVolumeDOM = document.querySelector('.seekbar.sound');
const playpauseDOM = document.getElementsByClassName('play-pause')[0];
const soundmuteDOM = document.getElementsByClassName('sound-mute')[0];
const remainDOM = document.getElementById('remain');
const fullScreenDOM = document.getElementsByClassName('full-screen')[0];
const previewThumbnailDOM = document.getElementById('preview-thumbnail');
const videoPlaylistDOM = document.querySelectorAll('#video-playlist li');

// Property
const isMuted = videoDOM.hasAttribute("muted");
const isAutoplay = videoDOM.hasAttribute("autoplay");
var videoInterval;

// init
setInitialVideoOptions();

// set handlers
Array.from(seekbarDOM).forEach((element) => {
  element.addEventListener("click", seekbarDOMHandlerClicked);
  element.addEventListener("mousemove", seekbarDOMHandlerClicked);
  element.addEventListener("mousemove", seekbarDOMHandlerShowThumbnail);
});

Array.from(videoPlaylistDOM).forEach((element) => {
  element.addEventListener("click", videoPlaylistDOMHandlerClicked);
});videoInterval = setInterval(VideoOnUpdateTime, 100)

playpauseDOM.addEventListener('click', playpauseDOMHandlerClicked);
fullScreenDOM.addEventListener('click', fullScreenDOMHandlerClicked);
window.addEventListener("dblclick", windowHandlerExitFullScreen);
window.addEventListener("keyup", windowHandlerShortcut);
window.addEventListener("mousemove", seekbarDOMHandlerShowThumbnail);


// handlers
function seekbarDOMHandlerClicked(event) {

  if (event.type != 'click' && event.buttons == 0) return false;

  const thisElement = this;
  const isSoundSeekbar = thisElement.classList.contains("sound");
  const isTimerSeekbar = thisElement.classList.contains("timer");

  if (isMuted && isSoundSeekbar) return false;

  const progressElement = thisElement.querySelector("#progress");
  const finallWidth = moveRangeSlider(thisElement , event)

  if (finallWidth < 0 || 100 < finallWidth) return;
  progressElement.style.width = finallWidth + "%";
  if (isTimerSeekbar) {
    videoDOM.currentTime = getNumberByPercent(finallWidth, videoDOM.duration);
    videoDOM.play()
  } else if (isSoundSeekbar) {
    if (thisElement.querySelector('#progress').clientWidth == 0) soundmuteDOM.classList.add("mute")
    else soundmuteDOM.classList.remove("mute")
    videoDOM.volume = finallWidth / 100;
  }
}

function videoPlaylistDOMHandlerClicked(){
  const thisElement = this;
  clearInterval(videoInterval);
  videoDOM.pause();
  const videoSrc = thisElement.dataset.src;
  videoDOM.src = videoSrc;
  videoDOM.load();
  
  videoDOM.onloadeddata = function(){
    setInitialVideoOptions();
    videoInterval = setInterval(VideoOnUpdateTime, 100)
    videoDOM.play()
  }
  makePlaylistElementActive(videoPlaylistDOM);
}

function seekbarDOMHandlerShowThumbnail(event){
  if(typeof event.target.hasAttribute == "undefined") return false;

  var videoFrame = getNumberByPercent(Math.round(moveRangeSlider(seekbarTimersDOM , event)), videoDOM.duration)

  if(!event.target.hasAttribute('data-preview') || (videoFrame < 0 || 100 < videoFrame)){
    previewThumbnailDOM.style.display = "none";
    return false;
  }

  videoFrame = Math.round(Math.abs(videoFrame)) == 0 ? 1 : Math.round(Math.abs(videoFrame));
  var videoName = videoDOM.getAttribute('src');
  videoName = videoName.substring(videoName.lastIndexOf('/'));
  videoName = videoName.replace(/\/|\.mp4/gi , "");
  const frameFileTemplate = `static/video/thumbnails/${videoName} (${videoFrame}).png`;
  
  previewThumbnailDOM.querySelector('img').src = frameFileTemplate;
  
  
  const previewThumbnailXY = {
    x : previewThumbnailDOM.clientWidth,
    y : previewThumbnailDOM.clientHeight,
  }

  previewThumbnailDOM.style.left = event.screenX - previewThumbnailXY.x - 60 + "px";
  previewThumbnailDOM.style.top = event.screenY - previewThumbnailXY.y - 200 + "px";
  previewThumbnailDOM.style.display = "block";

  
  
}

function videoDOMHandlerProgress() {
  const videoBufferedLastTimeRange = (videoDOM.buffered.length - 1);
  if (videoBufferedLastTimeRange < 0) return 0;

  const timeBuffered = videoDOM.buffered.end(videoBufferedLastTimeRange);
  return timeBuffered;
}

function VideoOnUpdateTime() {
  updateVideoPausePlayState();
  const bufferedTimeAll = videoDOM.duration;
  const bufferedTime = videoDOMHandlerProgress();
  seekbarTimersDOM.querySelector('#loaded').style.width = getPercentByNumber(bufferedTime, bufferedTimeAll) + "%";
  seekbarTimersDOM.querySelector('#progress').style.width = getPercentByNumber(videoDOM.currentTime, bufferedTimeAll) + "%";
  remainDOM.textContent = `- ${toMinutes(Math.round(videoDOM.duration - videoDOM.currentTime))}`;
}

function playpauseDOMHandlerClicked() {
  const thisElement = playpauseDOM;
  if (thisElement.classList.contains("pause")) {
    thisElement.classList.remove("pause");
    videoDOM.pause();
  } else {
    thisElement.classList.add("pause");
    videoDOM.play();
  }
}

function fullScreenDOMHandlerClicked() {
  if (videoDOM.requestFullscreen)
    videoDOM.requestFullscreen();
}

function windowHandlerExitFullScreen() {
  if (screen.height == window.innerHeight)
    if (document.exitFullscreen) {
      document.exitFullscreen();
    }
}

function windowHandlerShortcut(event){
  if(event.code == "Space"){
    playpauseDOMHandlerClicked();
  }

  if(event.code == "KeyF"){
    fullScreenDOMHandlerClicked();
  }
}

// helpers
function getPercentByNumber(piece, total) {
  const percent = piece / total * 100;
  return percent;
}

function getNumberByPercent(percent, total) {
  const number = percent * total / 100;
  return number;
}

function setInitialVideoOptions() {
  videoDOM.currentTime = 0;
  if (isAutoplay && isMuted) {
    playpauseDOM.classList.add("pause");
  }

  if (isMuted) {
    soundmuteDOM.classList.add("mute");
    seekbarVolumeDOM.classList.add("disabled");
  } else {
    videoDOM.volume = 0.5;
    document.querySelector('.sound #progress').style.width = '50%';
  }

  makePlaylistElementActive(videoPlaylistDOM);
}

function toMinutes(seconds) {
  let tmpSeconds = seconds;
  let minuteCounter = 0;
  let finallTime = "";
  while (true) {
    if (tmpSeconds < 60) {
      tmpSeconds = tmpSeconds.toString().padStart(2, '0');
      minuteCounter = minuteCounter.toString().padStart(2, '0');
      finallTime = `${minuteCounter}:${tmpSeconds}`;
    }
    tmpSeconds -= 60;
    minuteCounter++;
    if (tmpSeconds <= 0) break;
  }

  return finallTime;
}

function moveRangeSlider(element , event){
  const coordinate = element.getBoundingClientRect();
  const width = coordinate.width;
  const offset = {
    x: Math.round(coordinate.left),
    y: Math.round(coordinate.top),
  }
  const finallWidth = getPercentByNumber(Math.round(event.clientX - offset.x), width);
  return finallWidth;
}

function makePlaylistElementActive(elements){
  Array.from(elements).forEach((element)=>{
    element.classList.remove("active");
    if(decodeURI(videoDOM.src).search(element.dataset.src) != -1){
      element.classList.add("active");
    }
  });
}

function updateVideoPausePlayState(){
  if(videoDOM.paused){
    playpauseDOM.classList.remove("pause");
  }else{
    playpauseDOM.classList.add("pause");
  }
}


فایل main.css گرافیک سفارشی ویدیو پلیر

.container{
  margin: 0 auto;
  width: 80%;
  text-align: center;
  direction: rtl;
}

#introduce{
  display: block;
  width: 100%;
  font-size: 35px;
  font-weight: bold;
  color: white;
  padding-bottom: 5px;
  background-color: #4CAF50;
  text-decoration: none;
  margin-bottom: 15px;
}


/* Page Style */

.video-wrapper{
  position: relative;
}

.video-player-wrapper{
  position: relative;
  display: inline-block;
}

.video-controls{
  width: 100%;
  height: 50px;
  bottom: 4px;
  left: 0;
  position: absolute;
  background-image: linear-gradient(transparent,rgba(0,0,0,.75));
}

#my-custom-video-play{
  width: 720px;
  border-radius: 4px 0 0 4px;
  position: relative;
}

#my-custom-video-play::-webkit-media-controls{
  display:none !important;
}

#video-playlist{
  background-color: #ff9800;
  width: 190px;
  height: 405px;
  margin: 0;
  padding: 5px;
  box-sizing: border-box;
  list-style: none;
  position: absolute;
  right: 58px;
  overflow-y: auto;
}

#video-playlist li{
  text-align: right;
  cursor: pointer;
  margin-bottom: 10px;
  padding: 10px;
}

#video-playlist li:hover, #video-playlist li.active{
  background-color: cyan;
}

.icon-player{
  width: 18px;
  height: 18px;
  cursor: pointer;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 18px;
  display: inline-block;
  position: absolute;
  bottom: 10px;
}

.icon-player.play-pause{
  background-image: url(../img/play-90.png);
  left: 10px;
}

.icon-player.play-pause.pause{
  background-image: url(../img/pause-90.png);
}

.icon-player.sound-mute{
  background-image: url(../img/sound-90.png);
  right: 140px;
}

.icon-player.sound-mute.mute{
  background-image: url(../img/mute-90.png);
}

.icon-player.full-screen{
  background-image: url(../img/full-screen-90.png);
  right: 10px;
}

.seekbar{
  background-color: rgb(255 255 255 / 22%);
  border-radius: 10px;
  height: 7px;
  bottom: 14px;
  position: absolute;
  cursor: pointer;
}

.seekbar #loaded{
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.726);
  border-radius: 10px;
  position: absolute;
  left: 0;
  bottom: 0;
  width: 1%;
  height: 7px;
  z-index: 5;
}

.seekbar #remain{
  cursor: default;
}

.seekbar #progress{
  background-color: #ff9800;
  border-radius: 10px;
  position: absolute;
  left: 0;
  bottom: 0;
  width: 0%;
  height: 7px;
  z-index: 10;
}

.seekbar #progress #handler{
  position: absolute;
  width: 14px;
  height: 14px;
  border-radius: 14px;
  background-color: #fff;
  bottom: -4px;
  right: -3px;
  z-index: 15;
}

.seekbar.timer{
  width: 455px;
  left: 40px; 
}

.seekbar.timer #remain{
  position: absolute;
  color: white;
  right: -50px;
  bottom: -5px;
  direction: ltr;
  -moz-user-select: -moz-none;
  -khtml-user-select: none;
  -webkit-user-select: none;
}

.seekbar.sound{
  width: 90px;
  right: 34px;
}

.seekbar.sound.disabled{
  cursor: not-allowed;
  opacity: 0.4;
}

.seekbar.sound #progress #handler{
  width: 4px;
}

.seekbar.sound #loaded{
  width: 100%;
}

#preview-thumbnail{
  width: 140px;
  position: absolute;
  left: 15px;
  top: 15px;
  padding: 15px;
  background-color: whitesmoke;
  border-radius: 8px;
  z-index: 20;
  display: none;
}

#preview-thumbnail img{
  width: 100%;
  border-radius: 8px;
}


دانلود ویدیو پلیر سفارشی با جاوا اسکریپت

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

 1. علی
  علی

  سلام استاد عزیز. من، کد های این ویدئو پلیر رو کپی کردم ولی بخاطر این خط کد: videoInterval = setInterval(VideoOnUpdateTime, 100) صفحه فقط در حال لود شدنه و بعد از چند ثانیه یه alert میده که صفحه رو ببندیم یا منتظر بمونیم. وقتی هم که کامنتش میکنم seekbar از کار میوفته. میشه راهنمایی کنید🙏

  10 مهر 1402 | 00:43:45
 • حسین باقری
  حسین باقری

  درود ، پیشنهاد میشه از سورس رو دانلود و استفاده کنید اگر به مشکل بر خوردید مجدد کامنت بفرستید .

  10 مهر 1402 | 11:39:49
 • مهدی
  مهدی

  سلام. میشه کاری کرد مسیر فایل روی سرور مخفی باشه یا کاری کرد که فیلم قابل دانلود نباشه؟

  07 دی 1401 | 09:23:33
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، میشه این کار با استفاده از ساخت encode انحصاری برای ویدیو انجام داد . اما مبحث پیشرفته ای هست و توی چند تا مقاله نمیشه توضیح داد .

   07 دی 1401 | 09:52:55
 • امیر محمد کلاری
  امیر محمد کلاری

  سلام وقتتون بخیر امکان استفاده از کد‌های مورد نظر برای وردپرس وجود داره؟

  29 خرداد 1401 | 17:33:43
  • حسین باقری
   حسین باقری

   سلام بله

   29 خرداد 1401 | 18:47:59
  contact us