دستور DROP حذف جدول در MYSQL با PHP

دستور DROP حذف جدول در MYSQL با PHP

دستور DROP در MYSQL با PHP – با دستور DROP جدول مورد نظر را به طور کامل حذف می کنید و دیگر جدولی با آن نام در پایگاه داده وجود ندارد .


توجه داشته باشید که قبل از انجام دستور DROP از جدول خود backup گرفته باشید چرا که امکان بازگردانی جدول کم است .

دستور DROP شبیه به دستور TRUNCATE است با این تفاوت که ابتدای هر دو یکی نیست .

دستور DROP در MYSQL با PHP

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "demo_db");

if ($mysqli->connect_error) {
	die("MYSQL ISSUE : " . $mysqli->connect_error);
}

$query = "DROP TABLE `my_tbl`";

$is_dropped = 0;

if ($res = $mysqli->query($query)) {
	$is_dropped = $res;
}

$mysqli->close();

echo $is_dropped ? 'table has been deleted !' : 'table does not exist';

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us