برچسب های آموزش کار با تابع _wc_get_product_terms_name_num_usort_callback

_wc_get_product_terms_name_num_usort_callback داده به صورت عدد صحیح

_wc_get_product_terms_name_num_usort_callback داده به صورت عدد صحیح

تابع ووکامرسی _wc_get_product_terms_name_num_usort_callback – ترتیب داده به صورت عدد صحیح ( تبدیل به نوع داده integer ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WP_POST) 2- $b

ادامه مطلب
contact us