برچسب های آموزش کار با تابع wc_cart_totals_shipping_method_label

تابع wc_cart_totals_shipping_method_label دریافت هزینه و نام روش های حمل و نقل

تابع wc_cart_totals_shipping_method_label دریافت هزینه و نام روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_shipping_method_label – دریافت هزینه و نام روش های حمل و نقل Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $method (WC_Shipping_Rate) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us