برچسب های آموزش کار با تابع wc_format_localized_price

تابع ووکامرسی wc_format_localized_price فرمت و تبدیل قیمت متناسب با واحد فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_format_localized_price فرمت و تبدیل قیمت متناسب با واحد فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_format_localized_price – فرمت و تبدیل قیمت متناسب با واحد فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $value (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us