برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_echeck

wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_echeck کنترل چک

wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_echeck کنترل چک

تابع ووکامرسی wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_echeck – کنترل روش پرداخت با چک Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $item (array) 2- $payment_token (WC_Payment_Token) Returns – مقادیر بازگشتی (array) Filtered item

ادامه مطلب
contact us