برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_attachment_image_attributes

تابع wc_get_attachment_image_attributes دریافت ویژگی های تصویر محصول

تابع wc_get_attachment_image_attributes دریافت ویژگی های تصویر محصول

تابع ووکامرسی wc_get_attachment_image_attributes – دریافت ویژگی های تصویر محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attr (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions

ادامه مطلب
contact us