برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_cart_coupon_types

تابع ووکامرسی wc_get_cart_coupon_types دریافت نوع کد تخفیف اعمال شده

تابع ووکامرسی wc_get_cart_coupon_types دریافت نوع کد تخفیف اعمال شده

تابع ووکامرسی wc_get_cart_coupon_types – دریافت نوع کد تخفیف اعمال شده بر روی سفارش محصولات ووکامرس Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-coupon-functions.php versions – نسخه

ادامه مطلب
contact us