برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_customer_available_downloads

wc_get_customer_available_downloads دریافت لینک های دانلود قابل دسترسی مشتری

wc_get_customer_available_downloads دریافت لینک های دانلود قابل دسترسی مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_available_downloads – دریافت لینک های دانلود قابل دسترسی مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $customer_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us