برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_customer_total_spent

wc_get_customer_total_spent بدست آوردن تمامی هزینه های پرداخت شده مشتری

wc_get_customer_total_spent بدست آوردن تمامی هزینه های پرداخت شده مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_total_spent – بدست آوردن تمامی ( کل ) هزینه های پرداخت شده مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $user_id (int) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us