برچسب های آموزش کار با تابع wc_mail

تابع ووکامرسی wc_mail ارسال ایمیل به صورت HTML از آدرس داده شده

تابع ووکامرسی wc_mail ارسال ایمیل به صورت HTML از آدرس داده شده

تابع ووکامرسی wc_mail – ارسال ایمیل به صورت HTML از آدرس داده شده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (5) 1- $to (mixed) 2- $subject (mixed) 3- $message (mixed)

ادامه مطلب
contact us