برچسب های آموزش کار با تابع wc_reset_order_customer_id_on_deleted_user

wc_reset_order_customer_id_on_deleted_user بازگردانی آیدی کاربر در زمان حذف

wc_reset_order_customer_id_on_deleted_user بازگردانی آیدی کاربر در زمان حذف

تابع ووکامرسی wc_reset_order_customer_id_on_deleted_user – بازگردانی آیدی کاربر در زمان حذف آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $user_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us