برچسب های آموزش کار با تابع wc_rest_check_product_term_permissions

wc_rest_check_product_term_permissions بررسی permission پست ترم محصول

wc_rest_check_product_term_permissions بررسی permission پست ترم محصول

تابع ووکامرسی wc_rest_check_product_term_permissions – بررسی permission پست ترم محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $taxonomy (string) 2- $context (string) 3- $object_id (int) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us